Dịch vụ đào tạo doanh nghiệp ITD World Vietnam

Table of Contents

Một đội ngũ lãnh đạo – quản lý tài năng là “thỏi nam châm” thu hút nhân tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm đào tạo lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực, ITD hiểu rõ những thách thức cụ thể ở mỗi cấp lãnh đạo – dù là mới lần đầu làm quản lý, lãnh đạo cấp trung hay đang điều hành một tập đoàn quy mô quốc tế.

Khám phá ngay các chương trình Đào tạo doanh nghiệp, Coaching, Kỹ năng lãnh đạo và Quản trị nhân sự của ITD dưới đây – hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ lựa chọn khóa học phù hợp cho cá nhân cũng như doanh nghiệp bạn.

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP (PUBLIC TRAINING)

Tổng hợp các khóa học Coaching skills, Kỹ năng lãnh đạo, Quản trị nhân sự và Đào tạo doanh nghiệp của ITD – tổ chức Public cho mọi đối tượng đều có thể đăng ký tham gia.

(Quý khách vui lòng bấm vào từng hình phía dưới để xem nội dung khóa học chi tiết. Để chuyển sang khóa khác, bấm vào dấu mũi tên ở 2 đầu)

1. Khóa học coaching skills

2. Khóa học Quản trị Nhân sự ngắn hạn

3. Các khóa học kỹ năng lãnh đạo & quản lý khác

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP (IN HOUSE TRAINING)

Song song với các khóa đào tạo doanh nghiệp “Public”, ITD Vietnam cũng đồng thời tổ chức các chương trình in house training – được thiết kế riêng theo đặc thù và nhu cầu của doanh nghiệp.

quản trị chung & chiến lược

Quản trị chung & Chiến lược (General & Strategic Management)

 • Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy)
 • Giải quyết & Quản lý xung đột (Conflict Resolution & Management)
 • Kỹ năng quản lý đương đại (Contemporary Management Skills)
 • Quản trị khủng hoảng (Crisis Management)
 • Triết lý Chợ cá – Niềm vui ở nơi làm việc (FISH! Philosophy & Fun in the Workplace)
 • Quản lý theo Mục tiêu (Management by Objectives)
 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định (Problem Solving & Decision Making)
 • Lập kế hoạch chiến lược & Quản trị rủi ro (Strategic Planning & Risk Management)
 • Tư duy chiến lược cho lợi thế cạnh tranh (Strategic Thinking for Competitive Advantage)
 • Thực thi chiến lược & Lãnh đạo trong thời kỳ biến động (Strategy Execution and Leadership during Uncertain Times)
 • Chiến lược doanh nghiệp bền vững (Sustainable Corporate Strategy)
quản lý & cải tiến hiệu suất

Quản lý & Cải thiện Hiệu suất (Performance Management & Improvement)

 • Bảng điểm cân bằng & Quản lý hiệu suất (Balanced Scorecard & Performance Management)
 • Quy trình đối chuẩn – Đo lường hiệu suất KPI (Benchmarking Performance Indicators Measurements – KPI)
 • Cải thiện hiệu suất nhân viên (Improving Human Performance)
 • Đánh giá hiệu suất (Performance Appraisal)
quản trị thay đổi – phát triển tổ chức

Quản trị thay đổi – Phát triển tổ chức (Organizational Development & Change Management)

 • Quản lý Thay đổi Tổ chức hiệu quả (Effective Organizational Change Management)
 • Lãnh đạo & Quản trị Thay đổi (Leadership & Change Management)
 • Thách thức lãnh đạo & Tâm lý tổ chức (Leadership Challenge & Organizational Psychology)
 • Dẫn đầu & Quản lý Thay đổi (Leading & Managing Change)
 • Xây dựng doanh nghiệp & công việc (Organizational & Work Design & Redesign)
 • Thực hành phát triển tổ chức (Practicing Organizational Development)
lãnh đạo & phát triển đội nhóm

Lãnh đạo & Phát triển Đội nhóm (Leadership & Team Excellence)

 • Xây dựng nhóm làm việc hiệp lòng (Creating Synergistic Work Teams)
 • Kỹ năng giám sát hiệu quả (Effective Supervisory Skills)
 • Nhà lãnh đạo cho Kỷ nguyên mới (Leaders for the New Era)
 • Thách thức lãnh đạo dành cho nhà quản lý cấp cao (Leadership Challenge for Senior Managers)
 • Động lực lãnh đạo (Leadership Dynamics)
 • Lãnh đạo & Quản lý con người (Leading & Managing People)
 • Lãnh đạo – từ Giỏi đến Xuất chúng (Leading from Good to Great)
 • Teambuilding: Nội bộ & Bên ngoài (Teambuilding: Indoor & Outdoor)
sáng tạo & đổi mới

Sáng tạo & Đổi mới (Creativity & Innovation)

 • Tư duy sáng tạo & đổi mới (Creative & Innovative Thinking)
 • Sáng tạo & Lập bản đồ tư duy tại nơi làm việc (Creativity & Mind Mapping at Work)
 • Truyền cảm hứng Đổi mới & Sáng tạo (Inspiring Innovation & Creativity)
 • Tư duy ra khỏi chiếc hộp (Think Out of the Box)
 • Giải phóng năng lực sáng tạo (Unleashing Your Creativity)
training, coaching, mentoring & action learning

Training, Coaching, Mentoring & Action Learning

 • Học hành động tại nơi làm việc (Action Learning at Work)
 • Phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia đào tạo (Career Development for Training Professionals)
 • Nghệ thuật Huấn luyện & Khai vấn hiệu quả (The Art of Coaching & Mentoring).
 • Huấn luyện lãnh đạo 1-1 (Executive Coaching)
 • Đào tạo tại chỗ (On-Job-Training)
 • Huấn luyện Hiệu suất (Performance Coaching)
 • Kỹ năng huấn luyện & kèm cặp ưu việt (Superior Coaching & Mentoring Skills)
 • Train the Trainer
 • Thiết kế & Phát triển Đào tạo (Training Design & Development)
 • Đánh giá đào tạo (Training Evaluation)
 • Triển khai đào tạo (Training Implementation)
 • Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis)
quản lý nhân tài, năng lực, nhân sự & kế thừa

Quản lý Nhân tài, Năng lực, Nhân sự & Kế thừa (Talent, Competency, HR Management & Succession Planning)

 • Các công cụ ứng dụng để Quản lý nhân tài & Mô hình hóa năng lực (Application Tools for Talent Management & Competency Modeling)
 • Kỹ năng phỏng vấn dựa trên năng lực (Competency-Based Interviewing Skills)
 • Quản lý hiệu suất, Tuyển chọn & Tuyển dụng dựa trên năng lực (Competency-Based Recruitment, Selection & Performance Management)
 • Dự án Hành động – Quản lý Năng lực (Competency Management-Action Project)
 • Mô hình hóa năng lực & Phát triển nguồn nhân lực dựa trên năng lực (Competency Modeling & Competency-based Human Resource Development)
 • Kỹ năng Quản lý nhân sự đương đại (Contemporary HR Management Skills)
 • Phát triển & Giữ chân nhân tài (Developing & Retaining Talent)
 • Xử lý khiếu nại và yêu cầu nội bộ (Domestic Inquiry & Grievance Handling)
 • Những điều cần thiết về Quản lý Nhân tài & Năng lực (Essentials of Talent & Competency Management)
 • Kỹ năng quản lý nhân sự cho cấp quản lý các bộ phận khác (HR Management Skills for Non-HR Managers)
 • Luật lao động & Yêu cầu nội bộ (Labour Law & Domestic Inquiry)
 • Kỹ thuật lựa chọn và phỏng vấn (Selection and Interview Techniques)
phát triển cá nhân & trí tuệ cảm xúc

Phát triển cá nhân & Trí tuệ cảm xúc (Personal Excellence & Emotional Quotient – EQ)

 • Nghi thức giao tiếp Xã hội & Kinh doanh (Business & Social Etiquette)
 • Nâng cao năng lực cá nhân (Enhancing Personal Effectiveness)
 • EQ trong Giao tiếp & Xây dựng Mối quan hệ (EQ for Communication & Relationship Building)
 • EQ cho Năng lực Lãnh đạo sáng tạo (EQ for Innovative Leadership)
 • EQ trong Quản lý bản thân và Xây dựng mối quan hệ (EQ for Self Management and Relationship Building)
 • Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (Neuro-Linguistic Programming – NLP)
 • Cải thiện Hiệu suất & Kỹ năng cá nhân – Bí mật Quy luật hấp dẫn (Peak Performance & Personal Excellence – The Secret Law of Attraction and Beyond)
 • Phát triển & Hoàn thiện bản thân (Personal Effectiveness & Improvement)
 • Kỹ năng Lập kế hoạch & Tổ chức (Planning & Organizing Skills)
 • Quản lý áp lực (Stress Management)
 • Quản lý thời gian (Time Management)
 • Thành công bằng Trí tuệ cảm xúc (Winning with Emotional Excellence)
kỹ năng giao tiếp & đàm phán

Kỹ năng Giao tiếp & Đàm phán (Interpersonal, Communication Skills & Negotiation)

 • Kỹ năng giao tiếp quyết đoán (Assertive Communication Skills)
 • Tiếng Anh thương mại tại nơi làm việc (Business English at Work)
 • Kỹ năng giao tiếp cho nhà lãnh đạo (Communication Skills for Leaders)
 • Kỹ năng viết trong kinh doanh (Effective Business Writing Skills)
 • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả (Effective Presentation Skills)
 • Tạo ảnh hưởng & thuyết phục bằng kỹ thuật NLP nâng cao (Influence & Persuasion using Advanced NLP Techniques)
 • Kỹ năng gây ảnh hưởng (Influencing Skills)
 • Kỹ năng phỏng vấn (Interviewing Skills)
 • Giao tiếp lãnh đạo (Leadership Communication)
 • Quản lý cuộc họp hiệu quả (Leading Effective Meetings)
 • Kỹ năng đàm phán (Negotiating for Results)
 • Giao tiếp thuyết phục (Persuasive Communication)
 • Kỹ năng nói trước đám đông cho nhà quản lý (Public Speaking Skills for Managers)
 • Trình bày dự án kỹ thuật (Technical Project Presentation)
quản lý sản xuất & chất lượng tinh gọn

Quản lý Sản xuất & Chất lượng Tinh gọn – Triết lý Kaizen (Lean, Kaizen Operations & Quality Management)

 • 5S trong quản lý nơi làm việc (5S of Managing Workplace)
 • Công cụ Quản lý chất lượng hiện đại (New QC Tools)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề trong Quản lý chất lượng (QC Problem Solving Skills)
 • Phương pháp giải quyết vấn đề (Problem Solving Methodology)
 • Phân tích quy trình kinh doanh (Business Process Analysis)
 • Chi phí Thực hiện Quản lý Chất lượng (Cost of Quality Implementation)
 • Tối ưu quy trình (Cycle Time Reduction)
 • Kỹ năng quản lý sản xuất hiệu quả (Effective Production Management Skills)
 • Phân tích chế độ lỗi và hiệu ứng (FMEA: Failure Mode and Effect Analysis)
 • Thực hành sản xuất (Good Manufacturing Practices)
 • Xem đo và lặp lại (GR & R: Gage Repeatability & Reproducibility)
 • Phân tích rủi ro & điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis & Critical Control Points)
 • Kiểm toán chất lượng nội bộ (Internal Quality Audit – IQA)
 • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management System)
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (ISO 9001 Quality Management System)
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO / TS 16949 (ISO/TS 16949 Automotive Quality Management System)
 • Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)
 • Kỹ thuật cân bằng chuyền (Line Balancing Techniques)
 • Cải thiện năng suất & chi phí sản xuất (Manufacturing Productivity & Cost Improvement)
 • Nhận dạng & Đánh giá rủi ro công việc (Occupational Hazard Identification & Risk Assessment)
 • Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management)
 • Hệ thống quản lý vận hành (Operation Management System)
 • Lập kế hoạch & Kiểm soát Vận hành (Operation Planning & Control)
 • Giải quyết vấn đề & Ứng dụng (PDCA: Problem Solving & Application)
 • Poka-Yoke – Ngăn ngừa lỗi thao tác (Poka-Yoke to Achieve Zero Defects)
 • Quản lý sản xuất & Kiểm soát hàng tồn kho (Production & Inventory Control)
 • Quản lý dự án (Project Management)
 • Quy trình kiểm soát chất lượng (Quality Control Circles – QCC)
 • Kiểm soát Quy trình Thống kê (SPC) để Cải thiện Quy trình & Chất lượng (Statistical Process Control (SPC) for Process & Quality Improvement)
 • Quy trình Kaizen (The Kaizen Process of Continuous Improvement)
 • Bảo trì tổng thể – Dự phòng & Dự đoán (Total Preventive & Predictive Maintenance)
 • Quản lý năng suất sản xuất (Total Productive Manufacturing)
 • Quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management)
 • ISO 14001: 2004
tiếp thị, bán hàng & dịch vụ khách hàng

Tiếp thị, Bán hàng & Dịch vụ Khách hàng (Marketing, Sales & Customer Service)

 • Kỹ năng Bán hàng & Dịch vụ Xuất sắc (Achieving Sales & Service Excellence)
 • Kỹ năng bán hàng nâng cao (Advanced Selling Skills)
 • Xây dựng & Quản lý thương hiệu (Branding & Brand Management)
 • Chiến lược truyền thông cho nhân viên bán hàng & tiếp thị (Communication Strategies for Sales & Marketing Personnel)
 • Kỹ năng Bán hàng Tư vấn (Consultative Selling Skills)
 • Nghệ thuật Tạo ấn tượng đầu tiên lâu dài (Creating a Lasting First Impression)
 • Tiếp thị sáng tạo và có trách nhiệm (Creative & Accountable Marketing)
 • Dịch vụ khách hàng xuất chúng (Customer Service Excellence)
 • Kỹ năng bán hàng hiệu quả (Effective Selling Skills)
 • Quản lý Tiếp thị Quốc tế (International Marketing Management)
 • Quản lý khách hàng chính (Key Account Management)
 • Chiến lược Tiếp thị & Cạnh tranh (Marketing & Competitive Strategies)
 • Nghiên cứu Thị trường & Hành vi Người tiêu dùng (Marketing Research & Consumer Behaviour)
 • NLP cho Chuyên gia bán hàng (NLP for Sales Professionals)
 • Kỹ năng thuyết phục dành cho chuyên gia bán hàng (Persuasion Skills for Sales Professional)
 • Kỹ năng thuyết trình dành cho chuyên gia bán hàng (Presentation Skills for Sales Professional)
 • Lập bản đồ quy trình để cải thiện dịch vụ khách hàng (Process Mapping for Improved Customer Service)
 • Quản lý quan hệ công chúng (Public Relations Management)
 • Quản lý bán hàng (Sales Management)
 • Giám sát Nhóm bán hàng (Supervising a Winning Sales Team)

ITD cung cấp dịch vụ đào tạo gì?

ITD World chuyên cung cấp các khóa đào tạo Lãnh đạo và Coaching chất lượng cao – được xây dựng bởi đội ngũ hơn 100 chuyên gia hàng đầu thế giới – cùng các giải pháp Phát triển nhân sự toàn diện, nhằm mang đến thay đổi đột phá cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Sau hơn 35 năm hoạt động, chúng tôi đã triển khai hơn 238 chương trình đào tạo cho cấp lãnh đạo ở hàng chục quốc gia khác nhau.

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ đào tạo của ITD?

ITD World là tổ chức phát triển nhân lực đa quốc gia hàng đầu châu Á với hơn 35 năm kinh nghiệm hoạt động. Chương trình đào tạo của chúng tôi được công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.

ITD có tổ chức đào tạo in-house không?

Song song với các khóa đào tạo “Public”, ITD Vietnam cũng tổ chức những chương trình đào tạo in-house – được thiết kế riêng theo đặc thù và nhu cầu của doanh nghiệp.

ITD đã có kinh nghiệm tổ chức đào tạo cho các đơn vị nào ở Việt Nam?

Đội ngũ chuyên gia của ITD từng có kinh nghiệm triển khai dự án và tương tác hoạt động với các quản lý cấp cao của các ngân hàng tại Việt Nam như Vietinbank, Techcombank, Standard Chartered, Sacombank, FE Credit, v.v…

TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Liên hệ với ITD Vietnam để tìm hiểu về các giải pháp đào tạo kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi.