Mô hình coaching tình huống

Tìm hiểu 6 bước trong mô hình Coaching tình huống SCM – giúp hoàn thiện năng lực và kết hợp kỹ thuật coaching phù hợp cho mọi tình huống.

Nội dung

Tổng quan về mô hình Coaching tình huống