Nội dung dưới đây được biên dịch từ chính sách bảo mật bản tiếng Anh của Học viện Đào tạo & Phát triển ITD World (Institute of Training & Development). Bạn đọc quan tâm có thể đọc bản nguyên gốc tại đây.

ITD World (được quản lý bởi MITD Sdn Bhd) cùng các công ty con và đại lý của chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Chính sách này (cùng với điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập trong đó) quy định về việc xử lý mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ nội dung sau để hiểu chính sách của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn – và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.

Theo mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010 và chính sách bảo mật này:

 • “Người sử dụng dữ liệu” (data user) bao gồm ITD World và / hoặc bất kỳ công ty con, đại lý hoặc người phục vụ nào của ITD World theo thời gian.
 • “Thông tin cá nhân” (“personal information”) hoặc “dữ liệu cá nhân” (“personal data”) bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi vào từng thời điểm như được nêu trong chính sách bảo mật này.
 • “Trang web” (“website”) chỉ bất kỳ trang web nào – baoo gồm www.itdworld.com, www.itd.com.my, hoặc bất kỳ trang web nào khác, nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc đăng ký điện thoại do chúng tôi vận hành vào từng thời điểm.

1. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau về bạn:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi từ bất kỳ khu vực đầu vào nào trong trang web.
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào khác – bao gồm (nhưng không giới hạn) điện thoại, fax hoặc bưu điện.
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến ứng dụng của bạn, sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật này và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ thông tin của bạn.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

2.1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho những mục đích sau đây:

 • Xử lý đơn đăng ký của bạn.
 • Tạo điều kiện cho bạn tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào của dịch vụ của chúng tôi, theo mong muốn của bạn.
 • Thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.
 • Đảm bảo rằng nội dung trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
 • Thông báo (với sự đồng ý của bạn) bằng phương tiện điện tử, hoặc các phương tiện khác, thông tin về các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
 • Tiếp thị thông tin liên quan (với sự đồng ý của bạn).

2.2. ITD World hoặc các đại diện được ủy quyền, đối tác hoặc công ty con của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do một bên thứ ba trái phép đã truy cập thông tin của bạn.

2.3. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để đăng ký thông tin, chúng tôi có thể mời bạn tham gia khảo sát nhằm hỗ trợ phát triển các dịch vụ của chúng tôi – hoặc để cải thiện nội dung các khóa học / chương trình mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm. Mặc dù chúng tôi rất hoan nghênh mọi quan điểm của bạn, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải phản hồi lại. Bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về mục đích của khảo sát và các bên sẽ thực hiện cuộc khảo sát đó.

2.4. Đôi khi, chúng tôi có thể được yêu cầu kiểm tra danh tính của bạn. Điều này sẽ được tiến hành một cách bảo mật. Thông thường, chúng tôi sẽ thảo luận điều này với bạn trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động kiểm tra danh tính nào.

3. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

3.1. ITD World sẽ không bán, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập NGOẠI TRỪ các trường hợp sau đây:

 • Cho các cơ quan pháp luật có liên quan theo sự cho phép của PDPA 2010;
 • Tuân thủ các yêu cầu của bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý;
 • Cho các đối tác liên kết của ITD World – nhằm mục đích hoàn thành các nghĩa vụ của ITD World đối với bạn về các dịch vụ mà dữ liệu cá nhân được thu thập;
 • Cho MITD Sdn Bhd, cơ quan quản lý của ITD World;
 • Cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu hoặc các dịch vụ khác liên quan đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.

3.2. Bằng cách ký kết hợp đồng dịch vụ với chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

3.3. Xin lưu ý rằng bạn cũng phải tuân theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của ITD World khi bạn truy cập vào trang web này.

4. Liên hệ với bạn

4.1. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong đơn đăng ký sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) tên; địa chỉ thư điện tử và bưu điện; số điện thoại, cả văn phòng và điện thoại di động của bạn.

4.2. Thông thường, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử liên quan đến bất kỳ đăng ký nào do bạn thực hiện.

4.3. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào được nêu trên trang Liên hệ của website. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi thư đến ITD World, 23-A, Tầng 23, Menara Northam, 55 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia.

5. Thư thương mại từ ITD World

5.1. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin chung (‘Thư từ’) qua đường bưu điện, email hoặc SMS, chẳng hạn như (không giới hạn) thông tin liên quan đến các khóa học / chương trình của chúng tôi.

5.2. Ngoài ra, theo thời gian, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin khuyến mại về (không giới hạn) các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Thư thương mại có thể bao gồm thông tin do ITD World gửi thay mặt cho các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận. Xin lưu ý rằng ngoại trừ khi được nêu trong chính sách bảo mật hoặc tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, thông tin chi tiết của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5.3. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn (nếu có), để quản trị hệ thống và để báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.

5.4. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng để gửi cho bạn thư của bên thứ ba qua đường bưu điện, bạn phải đảm bảo rằng bạn đánh dấu vào ô thích hợp trên trang đăng ký.

5.5. Nếu bạn muốn nhận thông tin của bên thứ ba bằng văn bản, email hoặc cả hai, bạn nên đánh dấu vào các ô thích hợp trên trang đăng ký.

5.6. Bạn có thể rút lại quyền cho ITD World sử dụng thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào cho mục đích gửi thư bằng văn bản tới ITD World, 23-A, Tầng 23, Menara Northam, 55 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia – hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ itdpg@itdworld.com.

6. Địa chỉ IP, cookie và liên kết

6.1. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn (nếu có), để quản trị hệ thống và để báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bạn với vai trò một cá nhân.

6.2. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn và được tiết lộ cho ITD World khi bạn sử dụng mạng này. ITD World chỉ sử dụng cookie để giúp nhận dạng bạn dễ dàng hơn khi sử dụng mạng. ITD World không sử dụng cookie để thu thập thêm thông tin về bạn. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt web của mình không chấp nhận cookie, mặc dù điều này có thể cản trở chức năng của hệ thống mạng.

6.3. Trang web có thể chứa các liên kết giúp bạn dễ dàng truy cập các trang web khác. ITD World không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web này. Do đó, nếu bạn sử dụng các liên kết này để rời khỏi ITD World và truy cập các trang web do bên thứ ba điều hành, ITD World không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi truy cập các trang web khác.

7. Quyền được yêu cầu xem thông tin chúng tôi có về bạn

Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin này, bạn nên viết thư cho ITD World theo địa chỉ được cung cấp trong phần 3.3 ở trên.

8. Các thay đổi đối với chính sách

Nếu có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Doanh nghiệp, chính sách đó sẽ được cập nhật trên trang này.

9. Truy cập, Sửa chữa và Khiếu nại

Bạn có thể yêu cầu truy cập, xem, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ itdpg@itdworld.com. Mọi yêu cầu sẽ được tính phí và phải tuân theo các điều khoản của Đạo luật PDPA 2010.