Arthur F. Carmazzi

Nhà tư tưởng Văn hóa tổ chức hàng đầu, tác giả mô hình Colored Brain Communication Inventory (CBCI) và phương pháp Truyền thông Chỉ thị (Directive Communication methodology).

Điểm nổi bật

  • Nhà tư tưởng Văn hóa tổ chức hàng đầu thế giới.
  • Top 10 chuyên gia phát triển lãnh đạo.
  • 25 năm kinh nghiệm chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp.
  • Tác giả mô hình Colored Brain Communication Inventory (CBCI).
  • Sáng tạo hồ sơ cảm xúc HDMA phác họa “Năng suất tâm lý” (Psycho-Productivity).
  • Chứng nhận phương pháp Truyền thông Chỉ thị (Directive Communication methodology) từ Viện Tâm lý Kinh doanh Hoa Kỳ (American Institute Business Psychology).
  • Tác giả/ đồng tác giả các ấn phẩm Identify Intelligence, The Psychology of Selecting the RIGHT Employee, Lessons from the Monkey King, GAME On, và The 6 Dimensions of Top Achievers.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

Sơ lược về Arthur F. Carmazzi

Arthur F. Carmazzi là chuyên gia có hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu các phương pháp tiếp cận tâm lý đối với lãnh đạo và chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp – với trọng tâm là Chiến lược trò chơi hóa công việc (Work Gamification Strategies) nhằm nuôi dưỡng sự gắn kết nhân viên và tăng cường hiệu suất.

Ông được Global Gurus xếp hạng số 1 trong số 30 Nhà lãnh đạo Tư tưởng hàng đầu thế giới về Văn hóa Tổ chức – hạng 10 trong hạng mục Lãnh đạo. Ngoài ra, ông còn là diễn giả và chuyên gia coaching lãnh đạo tạo động lực nổi tiếng ở khu vực Châu Á – với các kỹ thuật và công cụ sáng tạo đã được một số tổ chức hàng đầu thế giới công nhận.

Arthur là nhà phát triển CBCI (Colored Brain Communication Inventory) và công cụ lập hồ sơ cảm xúc HDMA – được sử dụng nhằm mục đích quản lý “Năng suất tâm lý” (Psycho-Productivity). Những công cụ này đã được các công ty đa quốc gia triển khai trong các lĩnh vực Nhân sự và Lãnh đạo để mang lại hiệu quả chuyển đổi nguồn nhân lực. Các công cụ và phương pháp tiếp cận của Arthur đã giúp ông nhận được chứng nhận từ Viện Tâm lý Kinh doanh danh tiếng của Hoa Kỳ.

Ông là đồng tác giả của các ấn phẩm bestseller “GAME ON – Reinventing Organizational Culture with Gamification”, “The 6 Dimensions of Top Achievers”, “Identity Intelligence”, “The Psychology of Selecting the RIGHT Employee, và Lessons from the Monkey King.