Khoo Kheng Hor

Diễn giả chuyên đào tạo về lãnh đạo ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong môi trường kinh doanh và quản lý hiện đại.

Tổng quan về Khoo Kheng Hor

  • Tác giả của “The Sun Tzu Manual: Mastering the Art of War” – và 36 đầu sách khác về nghệ thuật áp dụng binh pháp Tôn Tử trong môi trường kinh doanh và quản lý hiện đại.
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, University of Stirling (Vương quốc Anh).
  • Danh hiệu Phó Giám đốc Cảnh sát (DSP) cấp bởi Lực lượng Cảnh sát Singapore (1997) để ghi nhận những đóng góp trong ngành của ông.
  • Kinh nghiệm đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các công ty niêm yết đại chúng ở Malaysia và Singapore.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

  • Kỹ năng lãnh đạo.
  • Quản trị nhân sự và doanh nghiệp.